Schenkingen

ANBIANBI-status

Schenken aan een goed doel geeft extra voldoening, omdat u er anderen mee helpt. De fiscus juicht dit soort giften toe en heeft daarvoor een gunstige belastingmaatregel in het leven geroepen. Zowel de gever als het begunstigde goede doel is vrijgesteld van belasting over het geschonken bedrag. Onder deze regeling vallen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI’s).

Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. De fiscus heeft Stichting Ovaal aangewezen als ANBI. Alle giften komen dus volledig ten goede aan onze activiteiten. Wilt u hierover meer weten, lees dan ons jaarverslag.

Fiscale voordelen
Als ANBI hoeft Stichting Ovaal geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die wij ontvangen in het kader van het algemeen belang.
Als donateur heeft u ook voordeel: u kunt de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer weten? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

NALATENSCHAP
Wilt u meer doen? U kunt Stichting Ovaal benoemen tot (mede)erfgenaam. In uw testament legt u dan vast welk deel van uw nalatenschap aan ons geschonken wordt. Dit testament laat u opmaken bij de notaris. Dat gaat meestal als volgt: tijdens het eerste gesprek vertelt u wat uw wensen zijn. De notaris legt uit wat de mogelijkheden en de kosten daarvan zijn. Vervolgens stelt de notaris een ontwerptekst op. Als alles duidelijk en akkoord is, ondertekent u deze. U kunt uw testament op ieder moment wijzigen.
Nalaten kan op verschillende manieren:

Legaat
Als u precies weet wat u ons wilt nalaten, kunt u een legaat opnemen in uw testament. Dit kan een vastgestelde som zijn, maar bijvoorbeeld ook een huis. De opbrengst bij verkoop komt dan ten goede aan onze stichting.

Vruchtgebruik
U wilt uw huis nalaten aan Stichting Ovaal. U wilt echter wel dat uw partner daar nog de rest van zijn of haar leven kan wonen. Dan geeft u uw partner het recht van vruchtgebruik. Ovaal erft het huis pas na het overlijden van uw partner.

Speciale afspraken
U bent degene die beslist over uw nalatenschap. Daarom kunt u speciale afspraken laten vastleggen in uw testament. Bijvoorbeeld dat wij uw geld alleen zullen gebruiken om nieuwe Autismecafés op te starten.

Neem voor meer informatie contact met ons op.